Poskytované služby

Občanské právo

Veškerá běžná právní agenda.

Korporátní právo

Poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace (kupní smlouvy a smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy o obchodním zastoupení a podobně). Zakládání obchodních společností (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstev

Právo nemovitostí

Zastoupení klientů při převodech nemovitostí a majetkovém vypořádání práv k nemovitostem, jakož i v katastrálním řízení při dispozicích s nemovitostmi.

Smluvní agenda

Komplexní úprava otázek smluvních vztahů - vyhotovení všech druhů smluv, právní rozbory uzavřených smluv, výpovědi smluv, smluvní a zákonná odpovědnost za vady, zajištění závazků.

Právo trestní

Poskytování obhajoby fyzických i právnických osob, zastoupení poškozených a uplatňování jejich nároků v adhézním řízení.

Právo procesní

Komplexní zastoupení našich klientů ve všech řízeních.

Odměna

Ceník advokátních služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří je stanoven dle zákona o advokacii a vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Podle povahy poskytované právní služby jako advokát sjednávám odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Úkonová odměna

Odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní fixní částka za jeden právní úkon je dle povahy věci buď přímo stanovena advokátním tarifem, nebo dle konkrétní dohody s klientem.

Časová odměna

Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví.

Hodinová sazba za služby advokáta se v naší advokátní kanceláři určuje dle povahy věci, přičemž je zpravidla účtováno je vždy dle započatých čtvrthodin.

Při dlouhodobějším poskytování právních služeb pro klienta je možno dohodnout např. měsíční paušál za celkové poskytování právních služeb bez ohledu na jejich rozsah.

Podílová odměna

Jde o formu odměny, která se využívá ve specifických situacích, zejména v oblasti soudních sporů. Odměnou advokáta je dohodnutý podíl na výsledku věci. Advokát tak nese riziko a je přímo zainteresován na výsledku převzaté záležitosti.

Paušální odměna

Odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem vždy dohodnuta předem při převzetí zastoupení ve věci.

Paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem určit celkový rozsah činnosti advokáta – např. za jeden stupeň soudního řízení nebo při založení obchodní společnosti atd.

 

Odměnu za poskytované právní služby se vždy snažíme kromě časové a obsahové náročnosti věci přizpůsobit i konkrétním možnostem klienta. Pro všechny formy odměňování u nás platí, že při zahájení spolupráce advokát poskytne klientovi odhad nákladů, které si právní služba může vyžádat. Pokud se v průběhu poskytování právních služeb tento odhad změní, je klient vždy informován a je s ním projednán další postup ve věci. Provedení nákladných či mimořádných úkonů právní služby je s klientem předem konzultováno. Právní služby jsou klientovy účtovány v dohodnutém intervalu, přičemž je klientovi spolu s řádným daňovým dokladem poskytnut také detailní rozpis uskutečněných výkonů. Spolu s odměnou jsou účtovány výdaje účelně vynaložené spolu s právními službami (např. jízdné, soudní poplatky, etc.) a také DPH.

Řešení sporů

Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb je na základě pověření Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) Česká advokátní komora. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.